Här kan du kopiera in data från en COPSOQ-rapport
Kopiera och klistra in en tabell från en COPSOQ-rapport i textfältet, så genereras tabellen och diagrammet nedan automatiskt.
Välj en kolumn och läs in din data: Läs in data
 Lyckades inte läsa in alla rader
Värde utanför COPSOQ-skalans intervall (0-100):
Kunde inte hitta något numeriskt värde i slutet av raden:
Kunde inte matcha raden till någon COPSOQ-skala: